Ilustračný obrázok

Novinky

<The >challenges of local government fina...
Příme daně a jejich správa v judikatuře...
Cofola International 2018
Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie...
Zákon o energetike
Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a...
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
Criminal evidence and procedure
Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva...
Dátová analýza pre sociálne vedy
Vzory soudních podání v obchodních věcech...
Základy všeobecné státovědy
Mezinárodní politika
Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní...
World history
English for diplomatic purposes
Timelines of history
Vzory soudních podání v obchodních věcech...
Vnímanie staroby a starnutia opikou súčasnej sp...
Paneurópske právnické fórum
Mladí vedci 2018
Theory of strategic management
Etika reklamy
Public relations a súčasná spoločnosť...
Yearbook of Slovakia´s foreign policy 2017...
<->Priateľ-partner-spojenec- =
Aktuálne právnické listy
Victims and the criminal trial
Criminal law theory: doctrimes of the general p...
<The >integrity of criminal process...
<A >Philosophy of evidence law
Abuse of process and judicial stays of criminal...
<A >Europe of rights
Criminal responsibility
Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení ...
Informants, cooperating witnesses, and undercov...
Surveillance or security?
Histories of state surveillance in Europe and b...
American surveillance
Surveillance in America
Criminal procedure
Analýza dočasných vyrovnávacích opatrení v Slov...
Odhalené záhady o Európskej únii
Budúcnosť Európskej únie: Lisabonská zmluvy a S...
Restoratívna justícia a systém alternatívnych t...
Slováci v inštitúciách Európskej únie...
Trestní zákoník a trestní řád
Nový index hodnotenia konkurencieschopnosti štá...
Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva...
Právne vety
Trestní právo
<The >Development of the audiovisual land...
Príspevky k dejinám rozhlasu
World press trends
Revoluce nebo transformace? =
Management pohľadávok 2013
Vývojové tendencie príncípov civilného procesu ...
Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměření...
Príspevky k dejinám rozhlasu
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom...
Romantické násilie
Dr. Vavro Šrobár
Keiko
Dejiny prokuratúry na Slovensku
Vstup do problematiky inštitútov probácie a med...
Bezpečnostní vědy
Bezpečnostní vědy
Zákon o ochrane prírody a krajiny
Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného pr...
Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii...
Záverečná správa výskumného projektu Súčasnosť ...
Základy práva pre poslucháčov neprávnických fak...
Teória práva
Media research
Zákon o obchodních korporacích
Mass media theory
Mladý nadaný manažér typu High - Potencial v so...
Psychologické aspekty pôsobenia mladých nadanýc...
Komentář k zákonu o obchodních korporacích...
Právnické osoby v novém občanském zákoníku...
Management
Manažment
Family business
Rodinné podniky
Rodinná firma
Štúdie a state o frazeológii
Európsky sociálny model - čo ďalej?
Pracovné právo v digitálnej dobe
Eurokompas
Ústava a ústavní řád České republiky...
25 let ústavy České republiky aktuální otázky ú...
Praktikum z občanského práva procesního...
Základy civilního řízení
Rádce člena společenství vlastníků jednotek se ...
Sportovní právo s mezinárodním prvkem...
Alternativní způsoby řešení obchodních sporů...
Aplikácia nástrojov e-learningu s využitím IKT ...
Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologi...
Trestní právo (stále) v pohybu
Sbírka příkladů z obchodního práva
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari