Ilustračný obrázok

Novinky

Základy teórie štátu
Trestný poriadok
Trestný poriadok
Ročenka uprchlického a cizineckého práva...
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústa...
Medzinárodné verejné právo
Právne aspekty komerčného bankovníctva...
Slovenské finančné právo
Švajčiarsko a prvá Slovenská republika (1939-19...
Prí(r)učka právneho feminizmu
Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu ...
Nástupníctvo v rodinných firmách
Na čo nezabudnúť pri transfere majetku...
Ako úspešne odovzdať riadenie rodinnej firmy?...
Liber amicorum - Dalibor Jílek
Etika režiséra
Czech (& Central European) yearbook of arbi...
Czech yearbook of international law
Sedm principů spokojeného manželství
Paradox prosperity
Osobitné konania vo verejnej správe
<The > right to privacy in the digital ag...
Controlling als Instrument der Unternehmensführ...
Úvod do policajnej psychológie
Socálna komunikácia pre políciu
Vyjednávanie a branie rukojemníka
Výzkum hodnot
Psychologie osobnosti pro praxi
Ako nebyť šikanovaný
Medzi človekom a ľuďmi
Rodina, mládež a jej postoje k sociálnym limito...
Ako zabrániť násiliu páchanému na deťoch a dosp...
Psychologie davu
Compendio de métodos psicodiagnósticos
Experimentálna psychológia
Problémy psychoanalytického hnutia
Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie...
Psychológia práce a organizácie
Základy všeobecnej psychológie
Psychológia starších dospelých a poradenstvo st...
Pedagogická a psychologická příprava učitelů od...
Moderní personalistika
Hodnocení a řízení výkonnosti
School and health 21, 2011
<The > situational leader
Organization renewal
Teória všeobecnej psychológie
Vývoj vědomí člověka a společnost
Encyklopedie komunikačních technik
Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie...
Psychológ medzi právnikmi
Čhavale Romale, alebo, motivácia rómskych žiako...
Učebnice experimentální psychologie
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiak...
Akí sme a akí budeme
Základy andragogiky
Problémy psychoanalytického hnutia
Človek ako predmet poznania
Zjavná a skrytá tvorivosť
Uplatnění věd o člověku v sociální práci...
Úvod do poradenskej psychológie
Rozhodovanie a usudzovanie
Kritika súdnosti
Záujmová samospráva
Múdrosť - inteligencia - osobnosť
Cez relaxáciu k tvorivosti v škole
Týrané dieťa
Úvahy o inteligencii a osobnosti
Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ...
Sociálnopsychologické faktory tvorivej práce...
Svetové právne systémy
International encyclopaedia of laws
Základy porovnávacej právovedy
Constitutional and legal protection of state an...
The impact of digital platforms and social medi...
Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Bene...
Zrod slovenskej štátnosti a zánik Česko-Slovens...
Constitutional protection of the environment an...
Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu...
Cardassianské právo aneb justice po česku...
<The> development of european and regiona...
Religious symbols in the public sphere
<The> policies of the European union from...
International law from a central european persp...
Iustus et propositi vit
Problematika recidívy v trestnej politike štátu...
Window on Cyprus
Linked by history-united by choice
Autonómia športu medzi združovacou slobodou a v...
Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávn...
Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de le...
30 rokov premien slovenského trhu práce...
Efektívnosť prípravného konania
Judikatúra Najvyššieho súdu SR v konaní o európ...
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní ni...
Zákon o správcoch bytových domov
Inštitút svedka s akcentom na jeho právnu ochra...
Ochrana základných ľudských práv prostriedkami ...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari